ข่าวสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

30 มี.ค. 2563 - สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำคู่มือการประชุมออนไลน์ด้วย Google Hangouts Meet เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำคู่มือการประชุมออนไลน์ด้วย Google Hangouts Meet เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอีกช่องทางหนึ่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://bdt.su.ac.th/Manual/GoogleMeet.pdf

16 มี.ค. 2563 - ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ที่ COVID-19 กำลังวิกฤต

ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ได้จัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ในการสื่อสารกับนักศึกษา ในสถานการณ์ที่ COVID-19 กำลังวิกฤต 

 https://drive.google.com/file/d/1o6pI2sTqiL1aSJj0HZ5BPfpHq-YNcYBu/view?fbclid=IwAR2mZxCHs8itIAk26aeipULnl8eQo56WkICMQQNZOlz6oEw69ogBGqk6wnY

3 มี.ค. 2563 - รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขัดข้องบ่อยครั้ง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขัดข้องบ่อยครั้ง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวบางช่วงเวลา นั้น สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้ประสานงานตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (ISP) ทั้ง UniNet และ CAT ตรวจสอบพบปัญหา ดังนี้
1. เส้นทางระบบเครือข่ายหลักและเส้นทางสำรองของ Uninet ขัดข้อง (สาย Fiber optic ขาด) ยังไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจาก UniNet กำลังดำเนินการต่อสัญญา MA แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ จึงจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางระบบเครือข่ายที่มีขัดข้องให้กลับมาใช้งานได้ปกติดังเดิม
2. Uninet เปลี่ยนมาใช้เส้นทางระบบเครือข่ายสำรองผ่านเครือข่าย CAT เส้นทางลงภาคใต้ที่เหลืออยู่เพียงเส้นทางเดียวเพื่อเชื่อมต่อกลับไปยังUniNet ส่วนกลาง จนกว่า UniNet จะต่อสัญญา MA แล้วเสร็จ แต่ระบบเครือข่ายปัจจุบันยังไม่ราบรื่น ขัดข้องบ่อยครั้ง เนื่องจากปริมาณข้อมูลเครือข่ายมีปริมาณมาก จนทำให้ Node CAT เส้นทางลงภาคใต้ ไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด ทางบริษัท CAT กำลังเร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ดังนั้นในช่วงนี้ทำให้สมาชิก SUNet มศก.ทุกวิทยาเขตมียากความลำบากในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง UniNet และ CAT จะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

1 มี.ค. 2563 - รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขัดข้องตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 น.

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน

     รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขัดข้องตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 น. ส่งผลทำให้ระบบเครือข่าย มศก. ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว นั้นสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้เร่งประสานงานตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (ISP) ทั้ง UniNet และ CAT พบว่าขณะนี้ระบบเครือข่ายเส้นทางหลัก มศก. เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเครือข่าย UniNet (ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) เส้นทางหลัก Node ศาลายาปัจจุบันขัดข้องรอแก้ไขและเส้นทางสำรองเส้นทางอื่นขัดข้องเช่นกัน ทำให้ระบบเครือข่าย UniNet สลับไปใช้เส้นทางสำรอง โดยผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) เป็นเส้นทางลงภาคใต้เพื่อเชื่อมต่อไปกลับไปยัง UniNet ส่วนกลางแทน แต่ขณะนี้ Node CAT จ.เพชรบุรี ขัดข้อง ส่งผลทำให้ระบบเครือข่าย มศก. ถูกตัดขาด ต้องรอจนกว่า Node CAT เพชรบุรี จะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ  เนื่องด้วย มศก. เป็น Node ระบบเครือข่าย UniNet ภูมิภาคตะวันตก ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายผ่าน Node มศก. ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ชั่วคราวด้วยเช่นกัน ปัญหาดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกครับ

25 ก.พ. 2563 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวิทยาเขตขัดข้องตั้งแต่ 24/02/63

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวิทยาเขตขัดข้องตั้งแต่ 24/02/63 เวลาประมาณ 11.10 น. ส่งผลกระทบทำให้ระบบเครือข่าย มศก. ไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว ฯลฯ นั้น
ขณะนี้ UniNet ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทำให้ระบบเครือข่ายภายนอกสามารถเข้าเว็บไซต์ทั้งหมดภายใต้ .su.ac.th และระบบ SU-VPN ได้ปกติตั้งแต่เวลา 11.25 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

18 ก.พ. 2563 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวิทยาเขตขัดข้องตั้งแต่วันที่ 17/02/63

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
    รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวิทยาเขตขัดข้องตั้งแต่วันที่ 17/02/63 เวลาประมาณ 21.00 น. ส่งผลกระทบทำให้ระบบ Lan , SU-WiFi , su-roam-WiFi ไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว นั้น สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีประสานงานตรวจสอบ พบว่าสาเหตุเกิดจากระบบ Fiber optic ของเครือข่าย Uninet (ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) ขัดข้อง ดังนี้
1. เส้นทาง ม.มหิดล ศาลายา
2. เส้นทางลงภาคใต้บางมด - สุราษฎร์ธานี
3. เส้นทางนครปฐม - ราชบุรี - เพชรบุรี
ขณะนี้ Uninet ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสร็จแล้ว ทำให้ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากรใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 18/02/63 เวลาประมาณ 01.45 น.
*** ปล.ปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอก เหนือการควบคุมของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

แนะนำเคล็บลับการใช้ธนาคารออนไลน์ อย่างปลอดภัย

-----------------------------------------------

แนะนำเคล็บลับการใช้ธนาคารออนไลน์ อย่างปลอดภัย

เคล็ดลับการใช้ธนาคารออนไลน์ อย่างปลอดภัย เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้และทำทันที หากไม่อยากให้เงินบนออนไลน์ถูกเจาะระบบและขโมยเงินไปโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งรู้และจำได้ง่ายด้วยเคล็ดลับ 10 ข้อที่ทำแล้วบัญชีธนาคารออนไลน์ของคุณมีความปลอดภัย

กระเป๋าสมาร์ทแบ็ก เข้าข่ายวัตถุอันตราย ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ?

-----------------------------------------------

กระเป๋าสมาร์ทแบ็ก เข้าข่ายวัตถุอันตราย ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ?

กระเป๋าสมาร์ทแบ็ก (smart bag) กระเป๋าไฮเทค ที่ทำให้สามารถชาร์ตแบตมือถือได้ เพราะมีช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์ในตัว มี GPS ตามหากระเป๋า สั่้งล็อกกระเป๋าด้วยสมาร์ทโฟนได้ และบางรุ่นสามารถ สั่งให้กระเป๋าเคลื่อนที่เองได้ ไม่ต้องลากกระเป๋าก็มี แต่กระเป๋าแบบนี้เข้าข่ายที่จะไม่อนุญาตนำขึ้นเครื่องบินได้ ทั้งโหลดใต้ท้องเครื่อง กับนำขึ้นเครื่องบินเลยทีเดียว

แปลงไฟล์ Pages เป็น PDF บน MAC ทำยังไง?

-----------------------------------------------

แปลงไฟล์ Pages เป็น PDF บน MAC ทำยังไง?

แปลงไฟล์ Pages เป็น PDF สำหรับผู้ใช้เครื่อง MacOS ทำอย่างไร ทั้งนี้ Pages คือโปรแกรมพิมพ์เอกสารซึ่งอยู่บนเครื่อง MacOS และ บนอุปกรณ์ iOS อยู่แล้วด้วย ซึ่งการที่จะแปลงเป็น PDF นั้นจริงๆแล้วโปรแกรม Pages ก็สามารถแปลงไฟล์เป็น PDF ได้ และก็แปลงเป็น...

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

cloud services copy

cloud

training

law

นโยบายความมั่นคงสารสนเทศ

survey2

yyy

newb2

QR Code

Joomla templates by Joomlashine